IT PlanetEarth - шаблон joomla Joomla
Подробнее на сайте: http://getkredit.ru https://cleanmedicine.ruhttps://healthenter.ruhttp://live-cms.ruhttps://avtoremonto.ruhttp://buy-vehicle.ruGo to top of pagehttp://nunax.ruhttps://wellbuilding.ruhttp://wow-helper.ruhttp://free-minigames.com http://saurfang.ruhttps://originhealth.ruhttp://carautoremont.ruhttps://rukamisdelai.ru
http://make-credit.ru

Випуск № 10 (2), 2016


 

ЕЛЕКТРОННЕ НАУКОВЕ ФАХОВЕ ВИДАННЯ

Наказ МОН України №528 від 12.05.2015

Інформація для друку

Обкладинка

 З М І С Т

І. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

   1.

Алєксєєва С.В.

Педагогічне проектування системи підготовки майбутніх дизайнерів до розвитку професійної кар’єри

   2.

Бабенко К.А.

Західний погляд на парадигми сучасної педагогічної освіти і педагогіки вищої школи

   3.

Баніт О.В.

Професійний розвиток особистості в сучасному освітньому просторі

   4.

Большукіна А.В.

Теоретико-методологічні аспекти управління розвитком соціально-педагогічної системи дошкільного навчального закладу

   5.

Бондаренко Т.С. Інформаційна підтримка моніторингу формування професійної компетентності майбутніх інженерів-педагогів

   6.

Герлянд Т.С.

Проектні технології навчання у професійній освіті: сутність та змістове наповнення

   7.

Єльникова Г.В.

Шляхи комерціалізації освітніх послуг у вищому навчальному закладі

   8.

Короткова Л.І.

Концептуальні засади функціонування освітньо-професійного кластеру з формування трудового потенціалу Запорізького регіону

   9.

Коврігіна Л.М.

Науково-методичні підходи до організації інклюзивного навчання в загальноосвітніх навчальних закладах

 10.

Лузан Л.О.

Формування професійної компетентності у підготовці фахівців на засадах кредитно-модульної системи

 11.

Ростока М.Л.

Підготовка фахівців до функціонування в мережевому професійному середовищі

 12. Спіціна А.Є.

Професійна компетентність у системі фахової підготовки майбутніх економістів

 13.

Фесік Л.В.

Вплив адаптивного управління на результативність діяльності ДВНЗ "Чернівецький політехнічний колдж"
 14. Цегольник П.А.  Актуалізація аксіологічних аспектів у навчально-виховному процесі ВНЗ
     
ІІ. ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІНОЇ ОСВІТИ ТА ОКРЕМИХ ЇЇ ГАЛУЗЕЙ

 15.

Васильєва С.А.

Періодизація розвитку системи дошкільних навчальних закладів різних типів в Україні (друга половина ХХ - початок ХХІ століття)

 16. Селецький А.В. Вплив інтеграційних процесів в освіті кінця 80-х рр. ХХ ст. на систему підготовки кваліфікованих робітників в Україні 
     
ІІІ. ПЕДАГОГІЧНА МАЙСТЕРНІСТЬ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ

 17.

Борейчук А.В. Розвиток професійно значущих якостей фахівця як педагогічна умова формування інструментальних компетентностей майбутнього юриста

 18.

Броннікова В.Б. Критерії, показники та рівні готовності майбутнього педагога професійної школи до організації самостійної роботи учнів
 19. Василюк О.С. Теоретичні аспекти реалізації міжпредметних зв'язків з української літератури та історії України (на прикладі застосування методичних умов на бінарних уроках)
 20.

Керницький О.М.

Педагогічні аспекти навчання майбутніх інженерів-педагогів рефлексії суб'єкт-суб'єктної взаємодіїі
 21. 

Кулалаєва Н.В.

Змістова складова культури безпеки професійної діяльності майбутніх будівельників
 22. 

Лук'яненко Г.І.

Педагогічні умови формування професіоналізму майбутніх бакалаврів готельно-ресторанної справи

 23.

Пілевич О.А.

Наукові підходи до визначення змісту професійної культури майбутніх фахівців з фінансів і кредиту

 24.

Попова О.В.

Позааудиторна робота в системі професійної підготовки майбутніх перекладачів китайської мови

ІV. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІН ПРОФЕСІЙНО-ОРІЄНТОВАНИХ ЦИКЛІВ У ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИХ І ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

 25.

Пащенко Т.М.

Методика розроблення проектних технологій для підготовки майбутніх кваліфікованих робітників будівельної галузі

 26.  Тупчій А.Ф. Модель формування фахової компетентності майбутнього фахівця з обліку і аудиту в контексті євроінтеграції
V. ІННОВАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ У ПРОФЕСІЙНІЙ ОСВІТІ
 27. Горбачова І. І. Система компетенцій професійної мобільності вчителів у методичній роботі загальноосвітніх навчальних закладів
 28. Дрокіна А. С.

Підготовка майбутніх учителів початкової школи до розробки і використання електронних нравчальних матеріалів у подальшій професійній діяльності

 29.

Закомірний І. М.

Підготовка вчителів вечірніх шкіл до роботи з хмарно орієнтованими технологіями

 30. 

Кузьменко О.С.

Деякі аспекти запровадження STEM-освіти при вивченні симетрії у процесі навчання фізики у технічних ВУЗах
 31.

Кузьминська Л.Д.

Психологічне забезпечення кар'єрного консультування учнів професійно-технічних навчальних закладів: сутність, завдання, підходи 
 32. Слатвінська О.А. Формування екологічної компетентності учнів ПТНЗ аграрного профілю засобами проектних технологій
     
VІ. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ ДОРОСЛОГО Й НЕЗАЙНЯТОГО НАСЕЛЕННЯ

 33.

Кухарчук П.М., Полосков В.О.

Актуальні поблеми професійного навчання населення

VІІ. ПІСЛЯДИПЛОМНА ОСВІТА ФАХІВЦІВ
 34.  Сюравчик М.К., Мастеркова Т.В. Формування сприятливого соціально-психологічного клімату в навчальному закладі
     

 Затверджено до друку Вченою радою Інституту ПТО НАПН України, протокол №6, від 30 червня 2016 року

Gorbachova